ชุด ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์


จากความเดิมตอนที่แล้วที่อธิบายว่า ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) จะทำงานได้จะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ และครั้งนี้  จะอธิบายขั้นตอนในการเลือกปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสม ก่อนการติดตั้ง ซึ่งในการติดตั้งปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง ดังนั้นการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความสำคัญในการเลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสม และให้ความสำคัญในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เป็นอย่างมากมาก ซึ่งหากเกิดข้อบกพร่องถึงกับต้องรื้อถอนใหม่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอรปั๊มซับเมอร์ส ์ต่ำ เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง

1. ข้อมูลเฉพาะของบ่อน้ำบาดาล

- ชนิดของบ่อน้ำบาดาล เช่น บ่อเปิด บ่อปิด
- ขนาดของบ่อบาดาล เช่น บ่อ 4 นิ้ว, บ่อ 6 นิ้ว
- ความลึกของบ่อบาดาล
- ระดับท่อกรองน้ำ
- ปริมาณน้ำ
- ระดับคงที่
- ระดับน้ำลด

2. ข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส

- คุณสมบัติของปั๊มซับเมอร์ส
- วิธีการติดตั้ง

3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ

ก่อนทำการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เราควรศึกษาข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส จาก แผ่น Name Plate ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์รุ่นนั้นๆ

Visitors: 66,791