Battery LVTOPSUN DEEP-CYCLE GEL BATTERA


Battery LVTOPSUN DEEP-CYCLE GEL BATTERA ชนิดเจล

 50ah/12v  = 3,500บาท รายละเอียดสินค้า

 :เป็นแบตเตอรี่ แบบมาตรฐานเยอรมัน
 :สามารถปล่อยประจุในการใช้งานได้ 95% ของประจุไฟฟ้าทั้งหมด
 :แผ่นธุาตหนาและผลิตด้วยเทคโนโลยีสูง
 :เหมาะสำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์ทุกชนิด ปั๊มน้ำ , ปั๊มลม หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานในที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
 :แผ่นตะกั่วทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ มีความหนากว่าแบตเตอรี่ทั่วไปมาก
 :บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

 การใช้งาน

 :ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ปล่อยไฟฟ้าจนหมด เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บประจุ ชองแบตเตอรี่ลดลง
 :ในขณะการใช้งานควรคีบขั้วแบตเตอรี่ให้แน่นเพื่อป้องกันการสปาร์คของไฟ
 :ควรทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่อยู่เสมอ เพราะว่าคราบเกลือหรือคราบสนิมนั้นจะทำให้เกิดความต้านทานของกระแสไฟฟ้าและจำให้ความสามารถในการจ่ายไฟหรือรับไฟจากการชาร์จลดลง

 สินค้ารับประกัน 1 ปี
Visitors: 80,255