ปั๊มน้ำ Pump

 ระบบปั๊มน้ำ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump )  เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อ ให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์ สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   Solar pump นั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณการความต้องการใช้ น้ำต่อวัน ความลึกของบ่อน้ำ และความสูงของ ถังเก็บน้ำ ซึ่งก็จะใช้ปริมาณแผง Solarcell แตกต่างกันไป และปั๊มสูบน้ำที่แตกต่างกัน ดังระบบด้านล่าง สำหรับระบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อการ ออกแบบระบบ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 

Visitors: 66,787