ชุด ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์


จากความเดิมตอนที่แล้วที่อธิบายว่า ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) จะทำงานได้จะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ และครั้งนี้  จะอธิบายขั้นตอนในการเลือกปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสม ก่อนการติดตั้ง ซึ่งในการติดตั้งปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง ดังนั้นการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ในแต่ครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความสำคัญในการเลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสม และให้ความสำคัญในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เป็นอย่างมากมาก ซึ่งหากเกิดข้อบกพร่องถึงกับต้องรื้อถอนใหม่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอรปั๊มซับเมอร์ส ์ต่ำ เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง

1. ข้อมูลเฉพาะของบ่อน้ำบาดาล

- ชนิดของบ่อน้ำบาดาล เช่น บ่อเปิด บ่อปิด
- ขนาดของบ่อบาดาล เช่น บ่อ 4 นิ้ว, บ่อ 6 นิ้ว
- ความลึกของบ่อบาดาล
- ระดับท่อกรองน้ำ
- ปริมาณน้ำ
- ระดับคงที่
- ระดับน้ำลด

2. ข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส

- คุณสมบัติของปั๊มซับเมอร์ส
- วิธีการติดตั้ง

3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ

ก่อนทำการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส เราควรศึกษาข้อมูลของปั๊มซับเมอร์ส จาก แผ่น Name Plate ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์รุ่นนั้นๆ

 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 300W.แผง POLY 340W.

  ราคา 13,990 บาท
 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 600W.แผง POLY 340W.

  ราคา 16,990 บาท
 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 750W.แผง POLY 340W.

  ราคา 22,900 บาท.
 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 1100W.แผง POLY 340W.

  ราคา 27,000 บาท
 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 1500W.แผง POLY 340W.

  ราคา 28,990 บาท
 • ชุด ปั๊มบาดาล HANDURO 1500W.แผง POLY 340W.

  ราคา 33,500 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 550W แผง MONO 385W.

  ราคา 18,900 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 750W แผง MONO 385W.

  ราคา 24,900 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 1100W แผง MONO 385W.

  ราคา 29,700 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 1500W แผง MONO 385W.

  ราคา 31,500 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 550W แผง POLY 340W.

  ราคา 15,900 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 750W แผง POLY 340W.

  ราคา 21,900 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 1100W แผง POLY 340W.

  ราคา 26,500 บาท
 • ชุดปั๊มหอยโข่ง HANDURO 1500W แผง POLY 340W.

  ราคา 27,500 บาท
Visitors: 81,341